תקנון אתר "הצלחתי"

השימוש באתר

 • אתר "הצלחתי" הוקם ומופעל על ידי מזי ג'ורנו בר כוכבא 53/8 הרצליה להלן בהתאמה: "האתר" ו- "החברה").
 • האמור בחוזה זה בלשון יחיד – אף לשון רבים במשמע ולהיפך; הנאמר בלשון זכר – אף לשון נקבה במשמע ולהיפך.
 • השימוש באתר מיועד לגולשים כשהוא מותנה בקבלת התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתקנון זה כלשונם והשימוש באתר זה ייחשב להסכמה מצד הגולש/ים לכל התנאים, ההתניות וההודעות.
 • הגולש באתר מצהיר ומתחייב כי הינו מודע לתקנון של האתר ומסכים להוראותיו וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישירין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי ממפעליו ו/או מבעליו ו/או מי מטעמם ו/או כנגד החברה.
 • האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי החברה אלא בידי גורמים אחרים שלחברה אין שליטה עליהם לרבות על התכנים שבדפי האינטרנט שלהם. קישורים אלה נועדו לנוחיות הגולש אולם, החברה אינה נושאת באחריות על התכנים המופיעים באתרי הגורמים כאמור ואין בהכללת הקישורים כאמור באתר משום אישור ו/או הסכמה לחומר והמידע המופיעים בהם.
 • האתר מציע לגולשים מוצרים ושירותים שונים, בין היתר, דפי עבודה, משחקים, מערכי שיעור, מוצרים נלווים לקנייה  (להלן: "מטרת הפעילות").
 • ידוע לגולש באתר כי מלוא הזכויות מכל מין וסוג שהם, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, זכויות יוצרים, כל פטנט, סוד מסחרי, סימן מסחרי וכל זכות קניינית באתר הנם בבעלותה הייחודית, המלאה והמוחלטת של החברה. הגולש באתר מתחייב שלא להכניס שינויים באתר ושלא לבצע כל פעולה של העתקה, שכפול ו/או פרסום ללא הסכמתה של החברה מראש ובכתב. על אף האמור, הגולש רשאי לעשות להשתמש באתר אך ורק למען מטרת הפעילות.אין לעשות באתר זה שימוש למטרות אחרות.
 • השימוש באתר – הורדה והדפסה של דפים וכניסה למשחקים ו/או כניסה לפעילויות אינטראקטיביות – יתנהלו אך ורק על פי הכללים וההוראות למשתמש, כפי שהן מתפרסמות בגוף האתר. כל שימוש אחר בתכנים של האתר, מהווה הפרה של זכויות הבעלות וזכויות היוצרים של יוצרי האתר ומקימיו.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת ולפי שיקול דעתה את התקנון למשתמשים. השינויים יתבצעו על פי החלטת ההנהלה; הם יחייבו מרגע פרסומם באתר ללא צורך במסירת הודעה מראש, ועל המשתמשים באתר מוטלת האחריות להתעדכן בשינויים.

התכנים

 • באתר הושקע מאמץ רב במטרה לספק לתלמידים חמרי לימוד ותרגול שהם באיכות הגבוהה ביותר הן מבחינת התכן והן מבחינת העריכה והעיצוב. עם זאת, ידוע לכל המשתמשים כי הדפים והפעילויות באתר מוצעים להם כמות שהם, As Is והנהלת האתר אינה מחויבת להתאימם לצרכיו של כל משתמש, מעבר להתאמות הקיימות בהם.
 • התכנים באתר מסווגים לפי כיתות, אך אין בכך משום התחייבות כי התכנים המשויכים לכיתה מסוימת אכן יתאימו לכל תלמיד הלומד בכיתה זו.
 • בכל מקרה, הנהלת האתר לא תישא באחריות כלשהי לכל הפסד או כל נזק אחר שייגרם ו/או העלול להיגרם כתוצאה משימוש בתכנים הכלולים בו או כתוצאה מאי יכולת לעשות בהם שימוש.
 • הנהלת האתר לא תספק כל תמיכה פדגוגית ו/או ייעוץ לגבי התכנים הנמצאים באתר, ונושא זה הינו באחריותם הבלעדית של המשתמשים.
 • יתכן כי רבים מהנושאים באתר תואמים נושאים הקיימים בתכנית הלימודים של משרד החינוך, עם זאת בשום אופן אין לראות ברשימת הנושאים המטופלים באתר ייצוג כלשהו לת"ל משרד החינוך ואין לראות בה תחליף לנושאים הנלמדים בביה"ס.
 • למרות בדיקות חוזרות ונשנות שנערכו בכל אחד מדפי העבודה ובכל אחד מן המשחקים והפעילויות האינטראקטיביות, ייתכנו טעויות אנוש – נודה למשתמשים אם יפנו את תשומת לבה של הנהלת האתר אל כל טעות כזו, כדי שטעויות כאלה תתוקנה בהקדם.
 • אם מישהו מהמשתמשים רואה עצמו נפגע מתוכנו של דף עבודה כלשהו, משחק או פעילות אינטראקטיבית כלשהי, הוא מוזמן לפנות להנהלת האתר בכתב בעניין זה ותלונתו תיבדק ותטופל .
 • ידוע לגולש כי החברה תהא פטורה מכל נזק, הפסד או הוצאה (להלן: "נזק") העלולים להיגרם לגולש באתר כתוצאה משיבוש בנתונים, שיבושים כלשהם בקווי התקשורת ו/או תפקוד אלקטרוני או מכני לקוי לרבות חשיפה וגילוי מידע על הגולש כתוצאה משימוש באתר.
 • הנהלת האתר אינה מתחייבת לספק תמיכה טכנית כלשהי ביחס לשימוש באתר. למרות זאת ייעשה מאמץ לסייע בפתרון בעיות טכניות הקשורות עם השימוש באתר, וזאת על פי פניות שתתקבלנה באמצעות דואר אלקטרוני בלבד .
 • ידוע לגולש, כי החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכך שהשרת, אשר באמצעותו עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של הגולש או בציוד אחר של הגולש בזמן שהוא נכנס לאתר.
 • הגולש באתר מתחייב בזאת לשפות ולפצות את ניופאן ו/או מי ממפעילי האתר ו/או מי מטעמו בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג שהוא הכוללים הוצאות משפטיות אשר יגרמו לניופאן כתוצאה משימוש של הגולש באתר ישראל.

ערכאות

 • על השימוש באתר וכל הקשור באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
 • ידוע לגולש כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב ולהעניק, בכל עת, גישה לאתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא כל התראה מוקדמת.
 • ידוע לגולש כי החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי הגולש באתר ו/או כל גורם אחר שאינו בשליטתה של החברה.
 • מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מאתר  הינו בבתי המשפט בהרצליה.